دکمه قدیمی و سنتی دارای نماد شیر و خورشید و پرچم شیر و خورشید